Klášter

Klára Bužková

Lucie Lorencová

Lucia Macková

Radek Toman

Pavel Zahálka

Klášter v Plasích chápeme v historickém kontextu jako významnou součást města, hospodářské centrum, místo kontemplace zahalené tajemstvím. Během staletí se jeho úloha lišila, dnes působí spíše jako cizorodý organizmus v centru města, přestože zde stojí od pradávna.

Naším cílem bylo navrátit mu jeho důstojnost, začlenit jej do městské struktury, těžit z jeho specifické atmosféry. Jako zásadní jsme vnímali určení vstupů, zpřehlednění a ohraničení areálu i konventu, definování různorodých prostor.

Abychom navrátili klášteru jeho svébytnost, došlo k některým zásadním změnám. Odkloněním silnice I. třídy od kláštera zde vznikl prostor pro obnovení klášterní zahrady, která byla součástí původního konventu. Tímto jsme vymezili prostor tvrdé klauzury (původně místo určené pouze mnichům). Pro podpoření specifické nálady umísťujeme úzké, nenápadné vstupy do nové zdi kolem zahrady, přístupné obyvatelům.

item5

Návrh obnovené klášterní zahrady

item12

Prostranství před kostelem s nově koncipovaným vstupem do kláštera bez objektu sodovkárny

item14

Hlavní vstup do areálu ze severu s obnoveným objemem kaple, která jej prostorově uzavírá.

item17

Vstupní nádvoří kláštera – rampa návštěvních prohlídek vede do přízemí konventu

item19

Schodiště mezi sýpkou a prelaturou zlepšuje prostupnost

item21

item32

Stávající stav s popisem problémů

item36

Návrh

item26

Veduta z roku 1809 s vyznačením původních vstupů

item24

Barokní krajina – aleje směřující na klášterní komplex

item27

left2
right2