Předklášteří

Michaela Fričová

Eliška Málková

Tina Peterková

Kateřina Zabadalová

Návrh revitalizace vychází z nutnosti odklonit stávající hlavní komunikaci od budovy kláštera, a vytvořit tak centrum dění, které městu Plasy chybí. Plzeňská ulice tvořící v současnosti páteřní osu města je odkloněna v místě pomyslné osy rybníka a stávajícího stromořadí obdélníkového tvaru. Opticky je osa současné silnice zachována ve formě obslužné komunikace vedoucí přes most ke klášteru. V místě styku s klášterní zdí pokračuje dále jako pěšina.

Posílením jasné osy ve formě pěší komunikace vznikají v jejím okolí plochy různého charakteru. Prostor tvaru trojúhelníku zůstává volný a vytváří pomyslný předprostor kláštera. Nábřeží zřetelně vymezené dvěma mosty tvoří kamenná zeď, která jasně ukončuje volné prostranství a vytváří vyhlídkovou terasu. Kolem rybníka je mlatová plocha volnočasového charakteru. Protější prostor se skupinou domů vesnického rázu vytváří svým seskupením veřejný prostor s atmosférou návsi.

Stávající horizontální objekt s obchody uzavírá prostor z protější strany a je nově překryt pultovou střechou s přesahem směrem do ulice, čímž se dostává na úroveň uliční čáry. Před obchody vzniká krytá promenáda, kam lze umístit další samostatné drobné objekty ve formě krychlí. Kostky jsou přemístitelné a slouží jako další plocha k prodeji. Navrhovaný objekt tančírny je orientován směrem do návsi, kterou uzavírá. Centrálním bodem prostoru je lípa, jeden ze znaků města.

item5

item12

item14

item9

left2
right2